ReadyPlanet.com
dot dot
การจัดอบรมและสัมมนา article

 

saminar

        บริษัทฯ มีการจัดอบรมและสัมนนาเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารใน ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า
และหน่วยงานต่างๆ หัวข้อในการอบรมต่างๆ มีดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์, ตู้ไบโอฮาซาร์ด) และการใช้งานที่ถูกต้อง
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตู้ดูดควัน (Laboratory Chemical Fume Hood) และการใช้งานที่ถูกต้อง
  • อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้งานตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ไบโอฮาซาร์ด) ผิดวิธีและข้อพึงระวัง
  • การสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์, ตู้ไบโอฮาซาร์ด)หรือ ตู้ดูดควัน (Laboratory Chemical Fume Hood)
  • ระบบห้อง Clean Room

หากท่านมีความสนใจในการอบรมและสัมมนาของบริษัทฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Contact :  sales@megafil.co.thCopyright © 2013-2018 All Rights Reserved.

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด  ที่อยู่:  เลขที่ 99/183 หมู่ที่ 3 ซ.ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  

เบอร์โทร :  0-2528-6081-2  เบอร์แฟกซ์ :  0-2528-6083,0-2525-7034 

 อีเมล : megafil.group@gmail.com  เว็บไซต์ : www.megafil.co.th