ReadyPlanet.com
dot dot
ตู้ลามินาร์ article

ตู้ลามินาร์ (Laminar Flow Clean Bench)

 

 

 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือตู้ปลอดเชื้อที่มีการใช้แผ่นกรอง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) เพื่อกรองเชื้อโรค
สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งฝุ่นละอองต่างๆ โดยมีจุดประสงค์หลักคือป้องกันผลิตภัณฑ์หรืองานที่ทำภายในพื้นที่ทำงานจาก
การเกิด
Cross Contamination (Product Protection)

         

ประเภทของตู้ลามินาร์ (Laminar Flow Clean Bench)

       สามารถแบ่งได้เป็น  2 ประเภทตามลักษณะของทิศทางการไหลของอากาศสะอาด (Clean Particulate-Air)
ภายในเครื่อง คือ

 1. Horizontal Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวนอน)

อากาศสะอาด (HEPA-Filtered Air) วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านหลังเครื่องผ่านพื้นที่ทำงานออกมา
ทางด้านหน้าเครื่องในทิศทางตามแนวนอน

 

 1. Vertical Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์ชนิดลมเป่าตามแนวดิ่ง)

อากาศสะอาด (HEPA-Filtered Air) วิ่งผ่านออกมาจากแผ่นกรอง HEPA Filter ด้านบนเครื่องเหนือพื้นที่ทำงานผ่าน
พื้นที่ทำงานออกมาทางด้านหน้าเครื่องใน ทิศทางตามแนวดิ่ง

 

Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์) ไม่ใช่ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด)

มีหลายๆท่านจากที่พบมักจะเข้าใจผิดกันในการเรียกเครื่องมือนี้สลับกัน เนื่องจากอุปกรณ์ห้องแลบสองเครื่องนี้
เป็น "ตู้ปลอดเชื้อ" เหมือนกันทั้งคู่    แต่วัตถุประสงค์การใช้งานนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงเป็นเรื่องจำเป็นของ
ผู้ใช้งานที่จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างเพื่อจะได้ เลือกใช้งานเครื่องทั้งสองชนิดให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

 

 1. "ตู้ ลามินาร์" สามารถป้องกันได้เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์หรืองานที่กำลังทำอยู่เท่านั้น (Product Protection Only)
  ในขณะที่ "ตู้ไบโอฮาซาร์ด" (บางรุ่น) สามารถป้องกันได้ทั้งสามองค์ประกอบได้แก่ งาน, ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม
  (
  Product, Personnel and Environment Protection)
 2. "ตู้ ลามินาร์" ไม่สามารถนำมาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคที่อันตราย (Biohazardous Material) เช่น เชื้อ Tuberculosis
  และ Infectious Agents รวมทั้งสารเคมีที่อันตรายต่างๆ (Hazardous Chemicals) ได้ซึ่งงานเหล่านั้นจะเหมาะกับ "ตู้ไบโอ
  ฮาซาร์ด
  " มากกว่า
 3. "ตู้ ไบโอฮาซาร์ด" มีตระแกรงช่องลม (Air Grill) ที่บริเวณด้านหน้าและหลังของพื้นที่ทำงาน ในการสร้างInflow เหมือน
  กำแพงลมป้องกัน
  Flow ออกหน้าเครื่อง เพื่อส่งผลให้เกิดคุณสมบัติในการป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้ (Personnel Protection)
  ซึ่ง "ตู้ลามินาร์" จะไม่มีตระแกรงช่องลมนี้ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งป้องกันเฉพาะตัวอย่างใน Work zone
 4. "ตู้ไบโอฮาซาร์ด" จะมีแผ่นกรอง HEPA Filter อย่างน้องสองตัว คือจะมี (Exhaust HEPA Filter) เพิ่มเติมขึ้นมาจาก
  HEPA Filter ที่ใช้ป้องกัน Working zone ทำหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะปล่อยผ่านออกจากเครื่อง ทำหน้าสามารถ
  ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกได้ (
  Environment Protection) ในขณะที่ "ตู้ลามินาร์" จะมีแผ่นกรอง HEPA Filter
  เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น จึงไม่ได้ป้องกันสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

 

การใช้งาน Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์)

จุดประสงค์ของเครื่องคือการสร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ (Clean Particle-Free Air) ภายในพื้นที่ทำงานของ
เครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด
Cross Contamination จากสิ่งปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมจากสถานที่ปฏิบัติงานงาน
โดยอากาศสกปรก (
Contaminated Air) วิ่งผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter ถูกกรองกลายเป็นอากาศสะอาด (Clean Particle-Free Air)
และถูกส่งผ่านมายังบริเวณพื้นที่ทำงานภายในเครื่อง โดยจะเคลื่อนที่ผ่านงานที่เราทำใน Working zone ภายในเครื่อง
และถูกพัดออกมาทางด้านหน้าของเครื่องในที่สุด

แต่เนื่องจากที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น เนื่องจากตู้ลามินาร์นั้น มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันในตลาดที่ขายเครื่องมือ ดังนั้น
จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเช่นกัน

 

                           

          เช่นในกรณีที่เรานั้นมีการนั่งทำงานหน้าตู้ตลอดเวลา ซึ่งเราต้องการเพียงป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศในพื้นที่
ทำงานเพื่อไม่ให้กระทบกับอุปกรณ์ในพื้นที่ทำงานภายในตู้   โดยถ้านำตู้แบบ
 Horizontal  มาใช้งาน  จากรูปเช่น การวาง
กล้องจุลทรรศน์ไว้ภายใน เนื่องจาก
Flow ที่ผ่าน HEPA Filter นั้นจะออกมาในลักษณะขนานไปกับพื้น ทำให้ปะทะกับผู้ใช้งาน
โดยตรง ก็จะส่งผลกระทบกับสายตาในการทำงานได้ เป็นต้น ในกรณีนี้แบบ
Vertical ก็จะเหมาะกว่า

 

                             

หรือถ้าลักษณะงานที่ทำนั้นเน้นป้องกันความสะอาดของเนื้องานจากการสัมผัสกับการเตรียมตัวอย่างภายในตู้
ซึ่งต้องใช้บุคลากรในการเตรียมตัวอย่างและมีการสัมผัสกับชิ้นงาน  ถ้าใช้ตู้แบบ
Vertical ก็จะทำให้ฝุ่นที่ติดมากับผู้
ปฏิบัติงานปนเปื้อนไปกับชิ้นงานได้  ซึ่งในลักษณะนี้ตู้แบบ
Horizontal ก็จะเหมาะกว่า

 

Images Source and References:

 

http://www.escoglobal.com

http://www.bioquell.com

 
สาระความรู้

UV ระดับแสงอัลตร้าไวโอเลทในการฆ่าเชื้อ
แสงยูวีคืออะไร
มาตราฐานเครื่อง Bio safety articleCopyright © 2013-2018 All Rights Reserved.

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด  ที่อยู่:  เลขที่ 99/183 หมู่ที่ 3 ซ.ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  

เบอร์โทร :  0-2528-6081-2  เบอร์แฟกซ์ :  0-2528-6083,0-2525-7034 

 อีเมล : megafil.group@gmail.com  เว็บไซต์ : www.megafil.co.th